MyCompetence - новата информационна платформа за оценка на компетенции

Вече е активна Информационната система за оценка на компетенциите, реализирана по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" на Българска стопанска камара, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът обхваща 20 икономически сектора:

Месопреработване
Химическа промишленост
Туризъм
Консервна промишленост
Мехатроника
Транспорт и логистика
Металургия
Машиностроене
Електротехника
Електромобили
Безалкохолни напитки
Търговия на дребно
Фасилити мениджмънт
Млечна промишленост
Специализирано строителство
Информационни технологии
Мебелна промишленост
Охрана и сигурност

A3-VD е водещ партньор в Консорциум КОММ, избран за секторен консултант по проекта за фасилити мениджмънт сектора в България.

Фасилити мениджмънтът (ФМ) е нов бизнес за страната. Развива се усилено през последните 6 години. Фокусиран е в управлението на бизнес и административни сгради, откритите им пространства, паркинги, системи за достъп, вентилация, климатизация и почистване. Доказано е, че използването на професионални фасилити мениджмънт услуги води до намаляване с повече от 20 % от разходите за поддръжка и експлотация на една сграда. (В развитите страни ФМ секторът формира до 11 % от брутния вътрешен продукт. )

Компетенциите на най-значимите длъжности за ФМ сектора в България можете да видите тук:
  • Информационна система за оценка на компетенциите