Групов профил

Най-голямата тайна на успешното колективно мислене е на масата да са събрани правилните хора

 
Чрез групов профил можете да получите обективна и задълбочена информация за ефективността на груповата  работа във вашата организация:
как хората в екипа решават проблеми
как взимат решения.
По време на обучение, тренинг, работна среща или тиймбилдинг можем да измерим екипното взаимодействие в 2 насоки:

Ориентираност на екипа към задачите
Как членовете на вашия екип:
анализират проблеми
поставят цели
разглеждат алтернативи
обсъждат последствията


Ориентация на екипа към междуличностно общуване
Как членовете на вашия екип:
общуват помежду си
 приемат различни гледни точки
подкрепят чужди идеи
проявяват съпричастност
решават конфликти
постигат консенсус

За целта използваме симулации.
Симулациите представляват серия от упражнения за трениране на екипната ефективност. Те са научно базирани модели на възможни проблеми от практиката. Притежават експертно решение, което измерва индивидуалния и груповия резултат.
Симулациите са валидизиран и надежден инструмент за екипна диагностика.