A3-VD - част от национален проект "Семинари за заети лица"

Професионално ориентиране и консултиране за заети лица - нашият екип е част от проекта на консорциум "Дни на кариерата и семинари" за развитие на гъвкав пазар на труда!

Актуалните теми на семинарите - една от ключовите дейности по проекта:

1. Усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите по време на интервю

2. Професионално ориентиране и консултиране

3. Насочване на заетите лица в тенденциите на пазара на труда и възможностите за кариерно ориентиране

4. Работа в обществения сектор

5. Подготовка за заетост и придобиване на практически умения /комуникация, работа в екип и др.

6. Изграждане на ключови социални умения за справяне с „човешките” предизвикателства в социален аспект

7. Прилагане на ефективни методи и средства за получаване и задържане на работа

8. Планиране на професионалното развитие

Следете графика за провеждането на безплатните семинарите за заети лица по градове и теми за цялата страна на адрес:

http://www.jobtiger.bg/krzl/?p=ScheduleSeminars